Aktualności

Konkursy i nagrody

Referencje

Publikacje prasowe

Projekt pt. "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania innowacyjnych konstrukcji stalowych"

Z wielką radością informujemy, iż firma Grafit sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania innowacyjnych konstrukcji stalowych" nr POIR.03.02.02-00-1164/17 w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu firmy GRAFIT sp. z o.o. jest realizacja inwestycji technologicznej, mającej na celu wdrożenie nowej technologii "Sposób wytwarzania konstrukcji stalowych bazujący na nowym modelu przestrzennym konstrukcji stalowej opartej na elementach blachownicowych dźwigarów głównych i elementach kratownicowych płatwi i stężeń podłużnych i poprzecznych", która jest przedmiotem zgłoszenia patentowanego dokonanego przez Wnioskodawcę. Technologia będąca przedmiotem projektu jest wynikiem prac rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę. Aby wdrożyć nową technologię niezbędny jest zakup robót i materiałów budowlanych, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych, które wraz z już posiadanymi przez Wnioskodawcę maszynami stworzą ciąg technologiczny. Realizacja innowacyjnego procesu technologicznego, będzie możliwa przy równoczesnej rozbudowie hali produkcyjnej gdzie zostanie zlokalizowany proces produkcji, ze względu na fakt, iż obecna powierzchnia produkcyjna nie pozwala na wdrożenie nowej technologii oraz świadczenie udoskonalonej usługi wznoszenia obiektów budowlanych w konstrukcji stalowej opartych o nowy układ konstrukcyjny Planowanymi rezultatami wdrożenia projektu będą: - wdrożenie wyników własnych prac B+R, - wprowadzenie udoskonalonej dla branży i Wnioskodawcy usługi, która zostanie zaoferowana na rynek krajowy oraz międzynarodowy, - wzrost przychodów ze sprzedaży, - wzrost zatrudnienia – stworzenie 3 nowych miejsc pracy, - wdrożenie rozwiązań proekologicznych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 140 300,00 zł wkład Funduszy Europejskich 2 313 135,00zł.

Data: 30.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sieradz, dn. 01,02,2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa, adres, nip, regon: GRAFIT SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 84 L 98-200 SIERADZ NIP 827 22 55 149 REGON 100709860 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Tytuł projektu: Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GRAFIT sp. z o.o. poprzez zakup ładowarki teleskopowej Nazwa osi priorytetowej i działania: Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Działanie III.6: rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt zakłada zakup ładowarki teleskopowej fabrycznie nowej. PARAMETRY: • Udźwig maksymalny 4000,00kg • Maksymalna wysokość podnoszenia od 15 do 17,50m • Silnik o mocy nie mniejszej niż 101KM/74,5kW WYPOSAŻENIE • Platforma robocza, obrotowa • Widły • Łyżka Opis sposobu obliczania ceny: Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Cena 100% Termin wykonania zamówienia: 31,03,2013r. Opis sposobu przygotowania ofert: Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym, wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę wraz z datą. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejsce składania ofert ul. Zachodnia 19, 98-200 Sieradz do dnia 18,02,2013r. do godz. 14:00, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18,02,2013r. o godz. 14:30. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Data: 01.02.2013

Ogłoszenie o pracę

W związku z realizacją projektu unijnego pn. "Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GRAFI sp. z o.o. poprzez zakup ładowarki teleskopowej" zatrudnimy pracownika na stanowisko operator ładowarki teleskopowej, mile widziane doświadczenie oraz uprawnienia. CV proszę składać w siedzibie naszej firmy lub przesłać na adres grafit@grafit.info.pl, tel. kontaktowy 438221020.

Data: 19.12.2012

Ogłoszenie o zmówieniu

Data: 18.12.2012

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

Firma GRAFIT realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw pn. „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GRAFIT sp. z o.o. poprzez zakup ładowarki teleskopowej”. Projekt ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności poprzez pojawienie się nowej usługi tj. usługi ładowarką teleskopową. Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 438221020.

Data: 27.11.2012

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu 98-200, ul. Dominikańska 16 tel. 43 822-53-05, fax. 43 822-38-39 Regon: 040022677, NIP: 827-13-07-884 Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Tytuł zadania inwestycyjnego: Renowacja XIII – wiecznego zespołu klasztorno – podominikańskiego w Sieradzu. Opis przedmiotu zapytania: Zapytanie dotyczy objęcia funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji polegającej na: Renowacji XIII – wiecznego zespołu klasztornego – podominikańskiego w Sieradzu. Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania oraz treść umowy do wglądu w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www. klasztor-sieradz.pl Opis sposobu obliczania ceny: Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia. Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: - cena wykonania zamówienia -waga 100% Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: • posiadają wyższego technicznego wykształcenie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; • co najmniej 4-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych; Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia: 31.10.2013r. Opis sposobu przygotowania ofert: Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym, wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę wraz z datą. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać Zamawiającemu nie później niż do dnia 23.07.2012r. do godz. 10.00 przy furcie klasztornej, ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 23.07.2012r. o godz. 10.30 w refektarzu podominikańskim, ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPIEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

Data: 09.07.2012

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu 98-200, ul. Dominikańska 16 tel. 43 822-53-05, fax. 43 822-38-39 Regon: 040022677, NIP: 827-13-07-884 Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Tytuł zadania inwestycyjnego: Renowacja XIII – wiecznego zespołu klasztorno – podominikańskiego w Sieradzu. Opis przedmiotu zapytania: Zapytanie dotyczy sprawowania nadzoru autorskiego inwestycji: „Renowacja XIII – wiecznego zespołu klasztornego – podominikańskiego w Sieradzu”. Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania oraz treść umowy do wglądu w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www. klasztor-sieradz.pl Opis sposobu obliczania ceny: Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia. Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: - cena wykonania zamówienia -waga 100% Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: • posiadają wyższego technicznego wykształcenie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; • co najmniej 4-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych; Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia: 31.10.2013r. Opis sposobu przygotowania ofert: Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym, wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę wraz z datą. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać Zamawiającemu nie później niż do dnia 23.07.2012r. do godz. 10.00 przy furcie klasztornej, ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 23.07.2012r. o godz. 10.30 w refektarzu podominikańskim, ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPIEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

Data: 09.07.2012

Sprzedamy działki!!!

Sprzedamy działki budowlane położone w Sieradzu przy ul. Wolskiej w cichej i spokojnej okolicy, wokół nowa zabudowa jednorodzinna, dużo zieleni. Do działek doprowadzona energia elektryczna i wodociąg, kanalizacja sanitarna w trakcie realizacji. Działki posiadają prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej 114m2 oraz projekt zjazdu i urządzenia drogi wewnętrznej do ich obsługi. Działka zlokalizowana jako pierwsza od ulicy Wolskiej powierzchnia 1588m2 w cenie 90zł/m2, druga 1532m2 w cenie 70zł/m2 oraz czwarta 1549m2 w cenie 50zł/m2.

Data: 06.06.2012

ZAMIANA ADRESU!!!

Od 01.04.2012r. nastąpi zmiana adresu siedziby firmy aktualne dane to: GRAFIT sp. z o.o. ul. Zachodnia 19 98-200 Sieradz NIP 8272255149

Data: 01.04.2012

Ogłoszenie o pracę

Zatrudnimy pracownika na stanowisko operator koparko - ładowarki, wymagane uprawnienia oraz doświadczenie min. 1 rok pracy na tego typu sprzęcie. CV proszę składać w siedzibie naszej firmy lub przesłać na adres grafit@grafit.info.pl, tel. kontaktowy 438221020.

Data: 17.08.2011

Ogłoszenie o pracę

Zatrudnimy operatora dźwigu wieżowego dolnoobrotowego, mile widziane uprawnienia i doświadczenie na tego typu lub podobnym sprzęcie. CV proszę składać w siedzibie naszej firmy lub wysyłać na adres grafit@grafit.info.pl, telefon kontaktowy 43 8221020.

Data: 17.08.2011

ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa, adres, nip, regon: GRAFIT SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 84 L 98-200 SIERADZ NIP 827 22 55 149 REGON 100709860 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Tytuł projektu: Zakup dźwigu sposobem na podniesienie konkurencyjności firmy GRAFIT sp. z o.o. oraz wprowadzenie nowych usług na rynek województwa łódzkiego. Nazwa osi priorytetowej i działania: Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Działanie III.6: rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt zakłada zakup dźwigu używany. Parametry techniczne dźwig – żuraw wieżowy dolno-obrotowy, o udźwigu min. 1,1t oraz zasięgu min. 25m. Opis sposobu obliczania ceny: Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia. Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Cena 100% Termin wykonania zamówienia: 31,08,2011r. Opis sposobu przygotowania ofert: Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym, wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę wraz z datą. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejsce składania ofert ul. Zachodnia 19, 98-200 Sieradz do dnia 08,08,2011r. do godz. 14:00, Otwarcie ofert nastąpi dnia 08,08,2011r. do godz. 14:15.

Data: 01.08.2011

ogłoszenie o zamówieniu

Sieradz, dn. 01,08,2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa, adres, nip, regon: GRAFIT SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 84 L 98-200 SIERADZ NIP 827 22 55 149 REGON 100709860 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Tytuł projektu: Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GRAFIT sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi na terenie województwa łódzkiego Nazwa osi priorytetowej i działania: Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Działanie III.6: rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt zakłada zakup koparki używanej, sprawnej, nie starszej niż z 2005 roku. Koparka powinna mieć długość całkowitą 5,62m, szerokość 2,36m, wysokość z kabiną 2,91m, masę całkowitą 8020kg, powinna posiadać silnik wysokoprężny, z turbodoładowaniem, o mocy nie mniejszej niż 92KM i pojemności nie mniejszej niż 4,40l, siła skrawania na łyżce 5700kg, na ramieniu 3010kg, wysokość załadunku 4,72m, udźwig układu koparkowego 1250kg, w wyposażeniu powinna posiadać dwie łyżki koparkowe o szerokości 610mm i 1500mm, ponadto powinna osiągać spalanie paliwa nie większe niż 7l/1motogodzinę. Opis sposobu obliczania ceny: Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Cena 100% Termin wykonania zamówienia: 31,08,2011r. Opis sposobu przygotowania ofert: Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym, wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę wraz z datą. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejsce składania ofert ul. Zachodnia 19, 98-200 Sieradz do dnia 16,08,2011r. do godz. 14:00, Otwarcie ofert nastąpi dnia 16,08,2011r. do godz. 14:15. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Data: 01.08.2011

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

Firma GRAFIT realizuje dwa projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw pn. „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GRAFIT sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi na terenie województwa łódzkiego” oraz „Zakup dźwigu sposobem na podniesienie konkurencyjności firmy GRAFIT sp. z o.o. oraz wprowadzenie nowych usług na rynek województwa łódzkiego”. Projekty te mają na celu zwiększenie konkurencyjności poprzez pojawienie się nowych usług takich jak wynajem koparki oraz wynajem dźiwgu. Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 438221020.

Data: 31.07.2011

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszelkiego rodzaju budynków niezbędne do zakończenia budowy.

Data: 01.03.2010

OGŁOSZENIE

Sprzedamy 3 działki budowlane zlokalizowane w Sieradzu przy ul. Wolskiej o powierzchni 15a każda. Posiadamy Decyzję o warunkach zabudowy na przedmiotowe działki, istnieje także możliwość zlecenia nam projektu budowlanego.Pełną wersję mapy możemy udostępnić drogą emailową.

Data: 28.05.2009

Copyright © 2009 Grafit. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Wykonanie: JAN.net